Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze nr 19504 z dnia 16 grudnia 2017 r. na stanowisko starszego Inspektora ds. bhp na 1/4 etatu - Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 15 grudnia 2017

Ogłoszenie o naborze nr 19504 z dnia 16 grudnia 2017 r. na stanowisko starszego Inspektora ds. bhp na 1/4 etatu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor   do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy  w Biurze Dyrektora Generalnego  na 1/4 etatu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Państwowa Agencja Atomistyki,
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie przez pracownika służby bhp kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w siedzibie PAA oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz opracowywanie programu szkoleń w zakresie bhp,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych. Udział w zespole powypadkowym badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków jak również zachorowań na choroby zawodowe,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp oraz ich wdrażanie,
 • przydzielanie pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Prowadzenie kartotek oraz planowanie środków finansowych w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp, współdziałanie z pracodawcą w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących przepisów bhp.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z bhp
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bhp
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem: BDG/SI/BHP

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu lub dostarczenia oferty do urzędu).
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 22 376 94 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2017
Data modyfikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Osińska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL