Państwowa Agencja Atomistyki
Ostatnia aktualizacja strony: 25.02.2021, 11:14

Adres pocztowy Agencji:
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Kancelaria Państwowej Agencji Atomistyki:

Tel.: 22  628 27 22
Fax: 22 621 37 86
e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Godziny urzędowania Agencji:
8.15 - 16.15

Uwaga! 24 grudnia 2020 r. będzie w Państwowej Agencji Atomistyki dniem wolnym od pracy.

Strona internetowa Agencji:
http://www.paa.gov.pl 
 

Inspektor Ochrony Danych:
Jacek Łatka
iod@paa.gov.pl

 

Kontakt tylko do zgłaszania zdarzeń radiacyjnych:

tel: 22 194 30
tel: 22 621 02 56
kom. 783 920 151
fax: 22 556 27 82, 22 621 02 63

cezar@paa.gov.pl


Informacja dotycząca przyjmowania, weryfikacji i przetwarzania przez Prezesa Agencji informacji o zdarzeniach radiacyjnych, a także informacji o próbach nielegalnego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki informuje, że na podstawie art. 86c ust. 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.) w przypadku  przyjmowania, weryfikacji i przetwarzania przez Prezesa Agencji informacji o zdarzeniach radiacyjnych, a także informacji o próbach nielegalnego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczych ograniczeniu uległ sposób realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W przypadku przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniu radiacyjnym lub o próbie nielegalnego przewozu przez granicę substancji promieniotwórczych kluczowe znaczenie ma szybkość działania. Dlatego wprowadzono ograniczenie stosowania art. 13 RODO. Polega ono na ograniczeniu obowiązków informacyjnych Prezesa Państwowej Agencji Atomistki do udostępniania wymaganych informacji w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Agencji,
 • stronie internetowej Agencji
 • w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO Prezes Państwowej Agencji Atomistyki informuje, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z  siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Warszawa (00-203), ul. Bonifraterska 17, e-mail: iod@paa.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania zgłoszeń, które mogą zostać zakwalifikowane jako zdarzenia radiacyjne (na podstawie art. 72 ust. 2a oraz art. 86c ust. 1 ustawy – Prawo atomowe).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki oraz organy administracji państwowej na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, jak również żądania ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawartym w ustawie – Prawo atomowe, a konsekwencją ich niepodania będzie utrudnienie lub uniemożliwienie podjęcia działań w reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu, które może zostać zakwalifikowane jako zdarzenie radiacyjne.
do góry